1

Topic: Angående Fjärrlån

Funktionen Låntagarbeställningar/fjärrlån är väldigt framträdande i nya
Libris. Då vi inte använder den funktionen tror vi att våra användare blir
förvirrade när de inte kan logga in och beställa via Libris. Vi undrar om
länken "Fjärrlån"(i en bibliografisk post) skulle kunna leda till en
bibliotekslista där man kan länka vidare till våra egna fjärrlåneformulär?
Skulle den bibliografiska posten också kunna överföras?

Vi lånar även in via andra kanaler än Libris och vill ha alla fjärrlånebeställningar
i SAGA, som vi använder för både in- och utlån.

Som en första åtgärd att förtydliga föreslår vi att knappen "Logga in/
beställ" flyttas ner till listan på de bibliotek som använder Libris
Låntagarbeställningar.

//Gisela och Per

2 (edited by Martin Malmsten 2007-07-14 21:28:45)

Re: Angående Fjärrlån

Att länka till ett lokalt betställningsformulär är något vi har diskuterat. Ett problem är att användaren måste använda sig av en mängd olika gränssnitt för att få tag i material från olika bibliotek.

I väntan på en lösning föreslår jag att ni i biblioteksdatabasen ser till att länken till er lokala katalog går direkt till posten, där jag antar att man kan ta sig vidare till ert lokala beställningsformulär.

Mvh,
  Martin Malmsten
  LIBRIS projektgrupp

3

Re: Angående Fjärrlån

Vi förstår inte ditt svar, kan du utveckla det.

4 (edited by Kristin Olofsson 2007-07-17 16:26:49)

Re: Angående Fjärrlån

Hej!

Anledningen till att Låntagarbeställningar/fjärrlån är så framträdande är att vi vill lyfta fram det här med (som vi har haft som arbetsnamn) Get it!
När man sökt fram ett material vill man ju gärna få tag på det (så lätt som möjligt!) också. Man märker även internationellt hur fokus på diskussioner kring bibliotekskataloger har gått från searching->discovery->delivery.

Mest eftertraktad är förmodligen (enligt alla användarundersökningar) att få tag på materialet online. Det är ett av sätten vi lyfter fram "get it" på.
Ett annat är att man nu kan länka till samma post i bibliotekets lokala katalog (under fliken hitta-låna, länk till "katalogen" under varje bibliotek). Det här ger ju användaren möjlighet att sömlöst gå från LIBRIS (som ju inte har någon utlåningsfunktion) till sitt biblioteks katalog och där ha möjlighet att reservera, kolla sina lån, gå till bibliotekets eventuella fjärrlåneformulär.

Finns en URL till egna katalogen i Biblioteksdatabasen går länken till katalogens startsida. Men vi har även på test lagt in syntaxen för att länka till samma post - från LIBRIS till samma post i egna katalogen. Det här är ännu inte konsekvent genomfört. Vi kommer att möjliggöra att biblioteken själva kan lägga in denna länk i Biblioteksdatabasen i augusti - då går vi även ut med information om detta. Nu kan man se funktionaliteteten under några testbibliotek, t.ex Göteborgs UB, Uppsala UB, Kungl. biblioteket eller Högskolan i Jönköping.

Ett tredje sätt att lyfta fram Get it-funktionalitet är just att berätta om fjärrlånemöjligheter och extra tjusigt vore det att låta användaren komma direkt till ett beställningsformulär (precis som ni föreslår). Bara att berätta att det finns något som heter fjärrlån (kontextuellt och i ett sammanhang där anvndaren undrar hur man får tag på boken hon har sökt fram) och är en service som biblioteken ger tror vi är värdefullt. Många användare vet inte att den här servicen finns eller vad ett fjärrlån är.

Just nu har vi bara möjlighet att länka direkt till tjänsten Låntagarbeställningar - därför att då handlar det om överföring av data/tjänster mellan två system. Vi har också diskuterat (mycket och sedan en längre tid tillbaka) att ge möjlighet att länka till andra beställningsformulär. Det skulle vara flott och ge ännu bättre service till låntagarna. Problemet är bara att det är mycket mer komplicerat - då kan det handla om att vi måste hålla reda på 100-200 olika externa formulär som alla fungerar olika. Vi måste också veta vem användaren är (på något sätt) så att hon länkas till sitt eget biblioteks katalog. Vi måste också ha ett bra sätt att föra med oss bibliografisk data till alla dessa externa formulär. Detta vill vi gärna göra standardiserat. Visst går det, men det krävs en hel del arbete och resursr.

Vi har också haft flera bra diskussioner med de som arbetar med SAGA-systemet om just det här (men det är ju inte alla bibliotek som finns i LIBRIS) och har haft flera lösningsförslag, men ännu inte haft tid och resurser ... 

Vänliga hälsningar
Kristin Olofsson
LIBRIS projektgrupp

5

Re: Angående Fjärrlån

Vi tycker att ni har lyckats väldigt bra med ”get it”-syftet i nya Libris, men endast för alla de användare som tillhör de bibliotek som använder Libris låntagarbeställningar. Förmodligen blir det ganska frustrerande för alla övriga användare när de inte kan logga in. Vår erfarenhet säger oss att användarna kommer att, så snart de har konstaterat att boken inte finns på det egna biblioteket, klicka på länken ”Fjärrlån”. På nästa sida ligger knappen ”Logga in/beställ” precis i blickfånget och intill allmän information om fjärrlån, givetvis klickar man direkt på den knappen, vilket inte leder någonstans för våra användare.

Som ett första steg bör knappen ”Logga in/beställ” flyttas ner under rubriken ”Bibliotek med i LIBRIS låntagarbeställningar”.


SAGA-biblioteken använder liknande inloggning till våra egna beställningsformulär vilka kan nås via vår webbplats eller via SFX-länkning från våra databaser. Vi har som ambition att aktivera SFX i så många databaser som möjligt. Detta har fallit väl ut och inneburit att i de fall boken/artikeln inte finns tillgänglig på vårt bibliotek, har användaren kunnat logga in med sina låntagaruppgifter och fått upp ett förifyllt fjärrlåneformulär med koppling till SAGA. Det vore önskvärt med en liknande funktion i nya Libris. Kommer SFX-aktivering att bli möjlig inom den närmaste framtiden?


Vi ser fram emot resultatet av ert fortsatta utvecklingsarbete med SAGA-folket på KIB.

Gisela K, Marie F (Hkal) och Per J (Vo)

6 (edited by Kristin Olofsson 2007-07-24 12:52:20)

Re: Angående Fjärrlån

Hej!

Det är det här som är så bra med en beta-version! Man har tid och möjlighet att testa olika saker för att se hur de faller ut! Få in all synpunkter och dessutom göra användarundersökninger där vi kan studera hur användarna angriper gränssnitt och funktionalitet.

En sak man kan lägga till när man ska utvärdera just den här frågan..... login/beställ-knappen används/ska användas även av fjärrlånebibliotekarier för att få med sig posten in i LIBRIS fjärlånesystem. Samma login används alltså av både fjärrlånebibliotekarer och användare av Låntagarbetällningar och systemet känner av vilken roll de har och skickar dem till rätt system. Därför måste knappen ligga någorlunda högt upp så att det blir en hyfsad ergonomi (slippa scrolla) för fjärrlånebibliotekarien. (Här ska man också kunna göra inställningen att man vill ha fjärrlånefliken som default för att minimera antal klickningar).
Men det här går säkert att göra på en mängd sätt.

Ett sätt  är att göra vidarelänkningar till bibliotekens beställningsformulär (precis som man kan göra i SFX) är att använda standarden OpenURL. Det kräver att vi gör så att LIBRIS har stöd för OpenURL och dessutom behövs som sagt funktioner för administration. Men vi förstår förstås ert önskemål och funderar vidare.

Vänliga hälsningar
Kristin Olofsson
LIBRIS projektgrupp

7

Re: Angående Fjärrlån

Oavsett vilken upplösning man har på datorn behålls en god ergonomi (man slipper scrolla) om man
flyttar knappen "Logga in/beställ" och lägger den till höger precis under
rubriken "Bibliotek med LIBRIS låntagarbeställningar". Vi hoppas att ni noga
överväger vårt förslag.
Gisela, Marie (Hkal) Per (Vo)

Re: Angående Fjärrlån

Hej,

det verkar som om Kristin har svarat på er fråga ang. mitt lite kortfattade inlägg.

MEN, nu när jag har er på tråden skulle jaqg vilja göra en mikro-gallup ang. fjärrlån för slutanvändare:

1) Är det av tekniska eller politiska skäl (fler fjärrlån, brist på kontroll, mm) som ni inte är med i fjärrlån för slutanvändare?
2) Har ert bibliotekssystem stöd för NCIP?
3) Skulle ni vara intresserade av att tillåta att beställningar läggs i ert system via NCIP. Dvs att en användare kan initiera ett lån direkt i ert system utan att gå vägen via LIBRIS fjärrlån.

mvh,
  Martin Malmsten
  LIBRIS projektgrupp

9

Re: Angående Fjärrlån

Hej Martin!

Svar på din första fråga.

GSLG-gruppen har Voyager som lokalt bibliotekssystem och sedan ett par år använder vi SAGA-fjärrlånesystem. De båda systemen kommunicerar med varandra och det ger oss många fördelar och vi kan jobba snabbt och effektivt.

- Låntaren loggar in på bok- eller artikelformuläret med sitt lånekort och efternamn. SAGA hämtar namn- och aderssuppgifter från Voyager. Om adressuppgifterna inte stämmer kan låntagren själv ändra dem. När vi får in beställningen vet vi att lånekortet är giltigt.

- På formuläret ager låntagren alla de uppgifter som vi måste veta tex hur länge beställningen är aktuell, hur man ska debiteras (gäller artiklar), om artikeln ska skickas eller hämtas, om den ska debiteras, osv. Beställarens uppgifter om debitering går direkt in i SAGA-faktureringsmodul och lägger sig klara för utskift.

- Det är enkelt att använda SAGA-formulären eftersom man kan kopiera och klistra in refernser, man kan lägga in en hel lista om man så önskar. Vi rekommenderar våra betällare att kopiera Libris-posten/posterna och klistra in i Sagaformuläret.

Så som jag förstår är det just den här biten vi missar om låntagaren beställer via Libris. Vi kan visserligen leda in Libris låntagarbeställningar till SAGA men det skapar merarbete för oss på biblioteket, det är många uppgifter som vi missar.

Fråga 2 och 3 vågar jag inte svara på. Jag ska kontakta Ylva Gavel och Lars Hedlund på KIB och be dem svara på frågorna.

10

Re: Angående Fjärrlån

Angående möjlig koppling mellan Libris och SAGA:

Kristin antyder att OpenURL skulle kunna lösa problemet. Jag tror det är rätt väg att gå. SAGA-formulären är OpenURL-kompatibla, vilket innebär att man kan få upp ett förifyllt SAGA-formulär via exempelvis SFX. SAGA-bibliotekens SFX-menyer innehåller länkar till SAGA-formulären. Denna länkning fungerar även för SAGA-formulär med inloggning. Varken SFX eller SAGA behöver någon ytterligare konfigurering för att en OpenURL-baserad koppling från nya Libris skall fungera.

Ytterligare en fördel med en eventuell länkning via SFX är att låntagarna bör vara bekanta med denna funktionalitet från andra externa källor.

Ett problem som behöver lösas om länkningen från nya Libris till SAGA skall ske via SFX (eller någon annan OpenURL-baserad koppling), är hur Librisgränssnittet skall känna av vilken SFX-instans låntagaren hör till. Kanske behöver låntagaren gå in i sökgränssnittet via en inloggning där hembibliotek med tillhörande SFX-instans finns konfigurerat? (Anm: För andra externa källor brukar detta vara löst med IP-filtrering eller en parameter i URLen till sökgränssnittet.)

Jag tror inte att en NCIP-baserad koppling skulle lösa SAGA-bibliotekens behov av en beställningsfunktion i nya Libris för låntagarna. Förutom att denna standard troligen inte är allmänt implementerad bland SAGA-bibliotekens lokala system, ser jag inte att beställningar inkomna den vägen skulle haka i det SAGA-baserade arbetsflödet på ett naturligt sätt. SAGA handlar inte bara om att erbjuda beställningsformulär för låntagare: Tjänsten innefattar systemstöd för hela dokumentleveransprocessen, från utskrift av inkomna beställningar till fakturering. SAGA-biblioteken handlägger i stort sett alla dokumentbeställningar utom lokala lån via SAGA. Som Gisela påpekar, är beställningar som inkommit via SAGA-formulären förberedda för fakturering redan när de kommer in i systemet. Detta är viktigt för smidig handläggning.

11 (edited by Martin Malmsten 2007-07-31 17:17:12)

Re: Angående Fjärrlån

Hej Ylva,

jag försöker orientera mig vad gäller kopplingar lokalt system-fjärrlån, så egentligen är det inte SAGA-relaterat. MEN, nu när jag även har dig på tråden kan jag ju fråga på iallafall.

OpenURL är trevligt och enkelt och är förmodligen bästa sättet att skicka en användare vidare till ett beställningsformulär hos ett SAGA-bibliotek. Men ibland vill man kommunicera (maskin till maskin) via något API. Finns det något sätt för oss att göra en beställning via formuläret utan att användaren behöver använda det? Web Services? REST-baserade tjänster eller något liknande. Helt enkelt, finns det något externt tillgängligt API till SAGA?

Vad jag förstår läser ni in data från fjärrlånet, betyder det att ett normalt fjärrlån går in i er hantering oavsett hur det kom till?

Fråga två och tre handlade om det lokala systemet, dvs lokala lån. Du har rätt i att väsentligen inga ILS har stöd för NCIP. Men om man inte visar intresse kommer det aldrig att implementeras, och ska man prata med ett lånesystem så verkar NCIP vara den standard som gäller i och med att ingen använder ISO-ILL.

mvh,
  Martin Malmsten
  LIBRIS projektgrupp

12

Re: Angående Fjärrlån

Jag håller med om att NCIP är ett bättre spår än ISO-ILL. Internationellt finns det en del exempel på lyckade ISO-ILL-baserade lösningar, men i Sverige har denna standard knappast tillräcklig spridning.

Vad gäller lokala lån: Beställningar av böcker ur SAGA-bibliotekets eget bestånd handläggs inte via SAGA, utan låntagaren hänvisas till det lokala systemets OPAC. Oavsett hur låntagarbeställningar via Libris webbsök löses rent tekniskt, är det bra om det finns någon spärr mot att beställa böcker ur hembibliotekets eget bestånd som fjärrlån. Ur SAGA-systemets synpunkt spelar det dock ingen roll om de lokala lånen kommer in till biblioteket via OPAC-gränssnittet eller NCIP, eftersom dessa beställningar ändå inte handläggs via SAGA.

Eftersom SAGA i dagsläget inte heller hämtar beställningsdata gällande fjärrlån från de lokala systemen, är NCIP troligen ingen bra väg för att få in beställningar i det SAGA-baserade arbetsflödet. Beställningar kommer huvudsakligen in i SAGA via systemets egna formulär (för fjärrlån in) och Libris' HTTP-baserade API för hämtning av fjärrlånebeställningar (för fjärrlån ut). Formulären används både som standalone-formulär och kopplat till olika söksystem, främst via SFX och PubMeds funktion "Send to Order". Dessutom tar SAGA emot mail från olika beställningssystem i fasta format som vi skrivit parsers för. Poängen med att stödja så många beställningsvägar är att man uppnår en enhetlig handläggning oavsett vilket beställningssystem beställaren använt.

Det finns ingen Web service för inläggning av beställningar i SAGA. Det närmaste man kan komma ett API är de fasta mail-formaten för mottagning av beställningar. Nackdelen med beställningar inkomna via den kanalen är att de bypassar de anpassningar (vad gäller insamling av faktureringsuppgifter, slagning mot låntagarregistret mm) som gjorts för SAGA-formulären.

13

Re: Angående Fjärrlån

Något måste nog göras åt fjärrlånelänken. Det mest naturliga vore kanske att - som i bibliotek.dk - omedelbart fråga den som klickat på fjärrlånelänken på vilket bibliotek personen ifråga vill hämta sin beställning. Vilket bibliotek som väljs kan sedan styra vilken information som kommer upp, och man kan då även koppla till rätt formulär (om det finns något). Kanske man rentav kunde lägga en koppling till Biblioteksdatabasen för redigering av fjärrlåneinformation.

Re: Angående Fjärrlån

Hej!

Det är en intressant tanke. Och det skulle vara intressant att höra vad andra bibliotek tycker om den. I en sådan lösning har vi ju ingen kontroll över vem låntagaren är i LIBRIS (den kontrollen får skötas lokalt om vi skickar över dem till lokala system/beställningsformulär). Och kanske kan det bli svårt med kontroller av typen inte fjärrlåna om boken finns i samma organisation eller stad.

Det finns så många sätt att arbeta för att förbättra servicen när det gäller för användarna att själva få beställa lån direkt från våra bibliotekssystem.  Men en hel del är intimt förknippade med policyfrågor och resursfrågor.

Men som sagt - vad tycker andra bibliotek? Eller ni som använder LIBRIS - hur skulle ni vilja ha det?

Vänliga hälsningar
Kristin Olofsson
LIBRIS projektgrupp

15

Re: Angående Fjärrlån

Hela GSLG-gruppen vill att innan den nya versionen lanseras ska våra kunder erbjudas en smidig övergång till Saga beställningsformulär från Librisposten. Här i Kalmar tycker vi att Jonas Barks förslag är alldeles utmärkt och önskar att ni arbetar vidare på den idén.

16

Re: Angående Fjärrlån

Om man gör som Jonas Barck föreslår, skulle vissa bibliotek kunna välja att låta sina användare slussas vidare till SFX-menyn. Detta förutsätter naturligtvis att biblioteket ifråga konfigurerat sitt gränssnitt för begäran om fjärrlån (t ex SAGA-formuläret) i SFX-menyn på lämpligt sätt.

Denna lösning fungerar nog bäst för bibliotek med lokal instans för SFX. För den centrala instansen finns det en IP-problematik: Användaren kommer åt Libris Webbsök även utanför det IP-spann som är kopplat till den aktuella biblioteksorganisationen i SFX. Då blir det fel resurser som visas i SFX-menyn.

Det kan naturligtvis bli problem med att folk beställer böcker som de inte får fjärrlåna (böcker som finns att låna i samma stad, böcker utanför universitetets ämnesområde e d). Men så är det ju även om användarna hittar till formuläret via bibliotekets hemsida istället för via SFX-menyn i Libris Webbsök.

Om beställningsfunktionen är helt öppen, kan det även bli problem med att fel personer beställer. Återigen är detta något som gäller även om formuläret ligger på bibliotekets hemsida. För GSLG-gruppen bör detta inte bli något problem: SAGA-formulären är lösenordsskyddade oavsett om användaren kommer via bibliotekets hemsida eller SFX. Lösenordskontrollen går mot låntagarregistret i den lokala katalogen.

En annan synpunkt: Det är nog bra om Libris Webbsök "kommer ihåg" vilket bibliotek användaren valt så att detta inte behöver anges varje gång. Kan kanske lösas genom sessionshantering via cookies e d?

17 (edited by Kristin Olofsson 2007-11-23 17:38:04)

Re: Angående Fjärrlån

Hej!

Tack för synpunkter och förslag.
Det här med att underlätta för användaren att beställa/fjärrlåna böcker från LIBRIS webbsök får nog göras i flera steg. Som vi skrev i ett tidigare inlägg är det mer komplicerat än det till början synes vara - inte minst pga av att LIBRIS alla deltagande bibliotek önskar olika lösningar.
Dessutom ska det finnas någon slags vägledning för alla användare som inte är låntagare vid ett LIBRIS-bibliotek.

Men!
Jonas kom med ett intressant förslag som vi har tittat närmare på och börjat arbeta med; att man som ett första steg kan ge användaren information om vad som gäller för just hennes bibliotek. Samt en URL dit man vill hänvisa sin användare för beställningar - det må vara ett SAGA-formulär, tjänsten Låntagarbeställningen, ett eget webbformulär eller via egen OPAC. Eller en upplysning om att man inte erbjuder någon möjlighet till beställning - det är också värdefull information.

Biblioteken lägger själva in vad de vill förmedla i LIBRIS Biblioteksdatabas.

Steg 1. Policyinfon visas i hitta-fliken, bland övriga biblioteksuppgifter.
Har man ställt in ett/flera favoritbibliotek får man upp infon och den länk biblioteket lagt in, under fliken 'Fjärrlån'.

Preliminärt steg 2. Vi gör en sökfunktion där man kan söka fram önskat bibliotek och se vad som gäller ang. webbeställningar.

Sedan hoppas vi kunna börja arbeta med olika sätt och med olika standarder för att leverera metadata från posten in i tillämpligt beställningsformulär.

Ylvas förslag om att slussas via SFX kan säkert fungera utmärkt när vi har stöd för OpenURL i LIBRIS och då för egna s.k SFX-instanser (som har egen URL att länka till), annars får man mycket riktigt en "IP-problematik".

Vänliga hälsningar
Kristin Olofsson

Re: Angående Fjärrlån

Hej!

Nu har vi implementerat första steget när det gäller att underlätta för användarena att beställa/fjärrlåna direkt från LIBRIS.
Har man ställt in ett/flera favoritbibliotek har man möjlighet att få upp policyinformationen om vad som gäller för deras låntagare samt den länk biblioteket valt att leda användaren till, under fliken 'Fjärrlån'.

Nu väntar vi bara på att biblioteken ska lägga in ovanstående uppgifter i LIBRIS biblioteksdatabas. Vi har gått ut med ett mejl om nyheten till LIBRIS-biblioteken idag och hoppas på stort gensvar!

Vänliga hälsningar
Kristin Olofsson
LIBRIS projektgrupp